Procés d’elaboració

La Carta del Paisatge del Lluçanès es concep com un procés actiu i viu que s’anirà organitzant per fases de forma que es mantingui un treball continu, tant a nivell tècnic com d’implicació dels agents públics i privats i de la ciutadania en general. La Carta del Paisatge és un document de concertació entre agents i persones en favor del paisatge, i com a tal, per a la seva elaboració és imprescindible comptar amb la participació del màxim de persones i entitats interessades en la cura i la millora del paisatge durant els diferents moments d’elaboració i actuació de la mateixa. Tant és així, que les fases d’elaboració de la Carta s’organitzarà en funció dels moments de participació, tant dels agents com de la ciutadania (vegeu l’apartat Procés de participació).

EsquemaCarta

D’aquesta manera, la primera fase per a l’elaboració de la Carta del Paisatge del Lluçanès es fonamenta en uns treballs previs elaborats pel Consorci del Lluçanès, sotmesos a debat durant quatre tallers de participació. A partir del consens resultant d’aquests tallers per un costat es ratificarà i completarà la diagnosi tècnica del paisatge del Lluçanès i es publicaran els que seran des d’aleshores en endavant els Principis fonamentals de la Carta del Paisatge del Lluçanès, als quals tant persones a títol individual com col·lectius s’hi podran adherir.

Durant la segona fase tindran lloc quatre reunions sectorials per desenvolupar els Principis fonamentals de la Carta del paisatge, i així articular el Programa d’actuacions per a la gestió i millora del paisatge del Lluçanès. Aquests tallers permetran esbrinar les disponibilitats dels diversos agents per contribuir en la plasmació de la Carta en forma d’actuacions concretes.

Finalment es planteja una fase de participació continuada on es duran a terme reunions amb els agents i particulars que hagin mostrat interès, que vulguin participar i que es consideri oportú que calgui posar d’acord per assolir compromisos per dur a terme accions de la Carta, de forma que aquesta es vagi implementant i desenvolupant.