Principis Fonamentals

Després d'una primera fase de treball i participació, s'han debatut i consensuat els que seràn els Principis fonamentals de la Carta del paisatge del Lluçanès i que representen el full de ruta per continuar avançant en el procés de la Carta. Us animem a tots a adherir-vos-hi, tant en nom propi com a particulars com en nom o a través de la vostra entitat, empresa, administració i/o institució, per tal de fixar les bases d'un treball comú pel paisatge del Lluçanès. Ho podeu fer a través d'aquest web, o bé enviant un correu a sdr.consorci@llucanes.cat o trucant al 93 888 00 50.

Principis fonamentals de la Carta de paisatge del Lluçanès

Volem un PAISATGE PER APRENDRE amb:

 • Un sentiment de pertinença al nostre paisatge i una responsabilitat compartida.
 • Un paisatge que inspira la responsabilitat i la cultura de la participació ciutadana i dels agents per la seva gestió i conservació.
 • Una població conscient i amb coneixement del valor del paisatge del Lluçanès, que se’l fa seu i que disposa d’eines per implicar-se en la cura d’aquests valors.
 • Uns propietaris i gestors del territori amb coneixement i recursos (eines i formació) per vetllar pel paisatge del Lluçanès.
 • Un coneixement i una saviesa populars i tradicionals vius, reconeguts i que es transmeten entre generacions.
 • Un espai acollidor i engrescador per a centres educatius, universitats i centres d’educació en el lleure que fomenta l’aprenentatge i la recerca i que té com a base de treball el paisatge.

Volem UN PAISATGE PER VIURE-HI amb:

 • Un paisatge que contribueix a la qualitat de vida de les persones que l'habiten.
 • Uns nuclis antics habitats i vius.
 • Unes cases de pagès habitades i amb activitat.
 • Un urbanisme que rehabilita, s’ajusta i s’adapta a la topografia i als teixits urbans existents, mantenint la tradició constructiva, els materials naturals i la idiosincràsia dels pobles, viles i cases de pagès del Lluçanès, i incorporant criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat.
 • Una planificació adequada i una gestió activa per a la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat.
 • Una gestió sostenible dels recursos naturals (sòl, qualitat de l’aire i recursos hídrics) del Lluçanès.
 • Un patrimoni arquitectònic, històric i artesanal valorat i present en l’urbanisme dels nuclis i dels disseminats.
 • Un espai públic dinàmic i cuidat gràcies al civisme de tots i totes.
 • Uns espais enjardinats amb vegetació autòctona, adaptats a les característiques del territori.
 • Unes infraestructures ben dimensionades i integrades en el territori i el paisatge.
 • Un patrimoni intangible (llegendes, fires i mercats, festes, costums...) propi del Lluçanès que defineix el seu tarannà.

Volem UN PAISATGE PER GAUDIR amb:

 • Un paisatge atractiu, tant per a la població local com per a visitants, que convida a estar-s’hi i descobrir-lo de diverses maneres.
 • Un paisatge conegut i reconegut més enllà del Lluçanès pels seus valors i les experiències que se’n deriven.
 • Un turisme respectuós amb el paisatge i les activitats del territori, que segueixi un model definit i promogut des del Lluçanès.
 • Uns serveis turístics unificats i coordinats per al conjunt del Lluçanès.
 • Uns serveis i recursos turístics pensats a una escala ajustada, sense massificacions.
 • Uns camins (de transhumància, històrics, itineraris, senders...) catalogats, ben senyalitzats amb criteris unificats i ben mantinguts. 

Volem UN PAISATGE PER TREBALLAR amb:

 • Un paisatge que inspira activitats econòmiques innovadores i l'emprenedoria.
 • Unes activitats econòmiques que afavoreixen un paisatge saludable i de qualitat, i que per tant són compatibles i vetllen per la seva conservació.
 • Una activitat econòmica adaptada a la capacitat de càrrega del territori, de baix impacte ambiental i que busca la sostenibilitat.
 • Una producció agroramadera de qualitat i ben dimensionada respecte el territori, amb productes locals reconeguts, i on el paisatge n’és un valor afegit i un tret distintiu.
 • Una gestió forestal coordinada i coherent  amb la resta d’activitats del territori, i que contribueix a la prevenció d’incendis.
 • Uns polígons d’activitat econòmica ben dimensionats i posicionats al territori amb criteris de sostenibilitat i d’integració paisatgística. 

Volem UN PAISATGE PER COMPARTIR amb:

 • Una gestió del paisatge basada en el diàleg, el pacte i la cultura de l’acord.
 • Una ordenació del territori coherent i coordinada de forma supramunicipal a nivell del Lluçanès.
 • Una col·laboració i coordinació de les polítiques del paisatge del Lluçanès amb administracions i agents d’altres territoris.
 • Unes entitats implicades en la conservació de les tradicions i dels valors del Lluçanès i amb capacitat per a actuar d’acord amb les seves competències.
 • Unes administracions locals que prioritzen el benestar de les persones.
 • Un govern del paisatge exercit “des de baix”, amb la participació i el compromís d’uns agents (persones, administracions, propietaris, entitats…) que col·laboren i treballen en xarxa.
Descarrega'ls