El paisatge del Lluçanès

llucaEl Lluçanès és un territori ubicat entre el Prepirineu i la Depressió Central Catalana, on una sèrie de serres ajuden a configurar unes terres retallades per rius i rieres que han acabat de modelar el relleu de la contrada.

El paisatge del Lluçanès està marcat sobretot per l’activitat agrícola i ramadera. Aquesta tradició agrària queda ben palesa en diverses manifestacions culturals, arquitectòniques, socials, històriques i físiques de la comarca. Així el Lluçanès esdevé un territori rural en mosaic, amb zones àmplies de conreu, extensions considerables de boscos i espais naturals rellevants, habitatges disseminats, nuclis petits i compactes, avingudes arbrades i pastures. Cal destacar també l’activitat de la transhumància, per la seva importància en la història, el tarannà i l’estructura del paisatge del Lluçanès.

131204_pantaOlostPerò aquest paisatge també presenta alguns riscos pel que fa al manteniment de la seva qualitat. La proliferació incipient de granges de gran magnitud i poc integrades i arrelades en l’estructura del paisatge, la sobrepastura, algunes actuacions urbanístiques que han afectat el paisatge urbà, així com la sobrefreqüentació d’alguns espais d’elevat valor natural, són algunes de les dinàmiques que cal tenir en compte per promoure una bona gestió del paisatge que garanteixi la preservació dels valors que aporten singularitat al paisatge del Lluçanès.

Trobareu més informació al document: Diagnosi del paisatge del Lluçanès. Gener 2015